fbpx
x

איך נוכל לעזור?

מחפש תשובות לגבי האתר, המוצרים והשירותים שלנו? אנחנו כאן כדי לעזור.

תנאים משפטיים ותקנון

 1. כללי

 1.1     חברת לה ולי בע”מ (“החברה”) היא המפעילה של אתר האינטרנט של החברה בכתובתwww.gratiae.co.il (“האתר”), והמספקת של השירותים המוצעים באמצעות האתר.

1.2     לתנאים המפורטים להלן במסמך זה יהיה תוקף משפטי מחייב, והם מייצגים את ההסכמות שבין המשתמשים והמבקרים באתר (“המשתמשים“/ “המשתמש”) לבין החברה, בכל הנוגע לשימוש באתר, כשתנאים אלה הינם בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות הסכם בית עסק שבין החברה לבין בית העסק שמתקשר עם החברה לקבלת שירותים מהחברה וכל הסכם אחר שבין בית העסק לחברה.

1.3     המשתמשים מצהירים ומתחייבים כי בפעולתם מול החברה, לרבות במסגרת השימוש באתר, הינם פועלים כדין בשם בית עסק שלו הסכם מול החברה, ואך ורק לצרכי ההסכם שבין בית העסק לחברה, וידוע למשתמשים כי רק לאור הצהרתם והתחייבותם לעיל מסכימה החברה לשימושם באתר.

1.4     השימוש של המשתמשים באתר ובשירותים המסופקים באמצעותו ו/או אשר יסופקו באמצעותו יהיה כפוף לתנאים משפטיים אלו.

 1.5     החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות תנאים משפטיים אלו, כולם או חלקם, וכן לשנות ו/או להפסיק את השירותים המסופקים באמצעות האתר, כולם או חלקם, וזאת ללא הודעה מוקדמת. ניתן יהיה לצפות בתנאים המשפטיים המעודכנים, כפי שיהיו מעת לעת, באמצעות קישור אשר יוצב לכך באתר.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי המשך שימוש באתר יחשב כהסכמה לתנאים המשפטיים, גם אם אלה ישונו על ידי החברה בהתאם לאמור לעיל.

באם אינך מסכים לאמור להלן או לכל חלק ממנו, נתונה הברירה בידיך שלא לעשות שימוש בשירותי האתר.

1.6 תנאים אילו חלים על כל שימוש באתר, לרבות ביצוע הזמנות וכל פעולת גלישה, וכל העושה שימוש כלשהו באתר זה, מביע הסכמתו לנהוג לפי תנאים אילו, ומצהיר כי קרא את התנאים וקיבלם. לחברה שמורה הזכות לשנות ולעדכן תנאים אילו, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן הודעה מוקדמת על כך, וכל המשתמש באתר, מאשר בעצם שימושו באתר, כי הוא דואג להתעדכן בתנאיו המשתנים של התקנון בכל שימוש. המשתמש מסכים בעצם שימושו באתר, כי רשומות הנשמרות במחשבי ושרתי החברה, בדבר הפעולות שביצע המשתמש באתר או דרכו, יהוו ראיה לנכונות הפעולות. עוד מצהיר המשתמש ומאשר כי השימוש שיעשה באתר, ייעשה למטרות וצרכים פרטיים בלבד, ולא יעשה כל שימוש באתר או בתכניו, למטרות מסחריות.
לרבות, לא ישכפל, לא יעתיק, לא ישנה, לא יתקן, לא ישדר, לא יציג, לא יפרסם בכל דרך שהיא, ולא יפיץ את האתר תמונותיו ותכניו, ללא הסכמתה המפורשת של החברה מראש ובכתב.

1.7     תנאים משפטיים אלו נכתבו בלשון זכר מתוך נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים, ויש לקוראו ככזה.

 1. השירותים באתר והגישה אליהם

2.1     ניתן לקבל פרטים ביחס לשירותים המוצעים באמצעות האתר באתר עצמו  או במייל: 

2.2     הנתונים ו/או המידע המפורסמים באתר ו/או במסגרת השירותים הנם נתונים אשר התקבלו בחלקם מצדדים שלישיים, ובאחריות צדדים שלישיים כאמור ולא באחריות החברה, ועשויים להשתנות מעת לעת.

          בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין הנתונים ו/או המידע המפורסם באתר, בין שסופק על ידי החברה, ובין שסופק לחברה על ידי צדדים שלישיים, לבין הנתונים ו/או המידע הרשום בספרי החברה, יגבר האמור בספרי החברה.

2.3     הגישה אל השירותים המסופקים באמצעות האתר תחייב הזדהות של המשתמש בכניסתו לאתר באמצעות שם משתמש קוד זיהוי וסיסמה אותם יקבל מהחברה בעת הרשמו לשירותים המסופקים באמצעות האתר, או בסמוך לאחר מכן (“פרטי ההתחברות“).

ייתכן ושימוש בשירותים, כולם או חלקם, יצריך הסכמה מפורשת נוספת של המשתמש, ו/או חתימה ו/או הסכמה למסמכים נוספים מעבר לתנאים משפטיים אלו.

       מידע ופרטיות

 

3.1     במהלך הצטרפות המשתמשים לאתר ובמהלך השימוש באתר, ידרשו המשתמשים למסור פרטים שונים ביחס אליהם, ובין היתר את כתובת הדואר האלקטרוני וכו’. מידע זה נדרש בנוסף לכל מידע אחר אשר נמסר כבר על ידי המשתמש לחברה בקשר עם השירותים המסופקים על ידי החברה, שלא באמצעות האתר. המשתמשים מתחייבים לספק מידע מדויק ונכון אודותם, וכן לעדכן מידע זה בהתאם לצורך.

3.2     כמו כן, לשם מתן השירותים על ידי החברה, ולשם שיפורם, יאספו באופן שוטף נתונים שונים ביחס למשתמשים, לרבות פעולות אשר בוצעו באמצעות האתר. המשתמש מסכים לאיסוף נתונים כאמור על ידי החברה, ומתיר לחברה לעשות בהם שימוש לשם אספקת השירותים על ידי החברה, וכן לשם מסירתם לחברות כרטיסי האשראי השונות.

3.3     המידע אשר יאסף כאמור לעיל יוחזק במחשבי החברה. ראה מדיניות פרטיות.

3.4.    החברה עושה שימוש באמצעים מקובלים על מנת לאבטח את המידע המאוחסן באתר ואת שרתיה, לרבות שימוש בפרוטוקול SSL, וכן היא נוקטת אמצעים שונים למניעת חדירה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בשירותי האתר וכן תקלות. עם זאת, אין באפשרות החברה לסכל כל פגיעה ו/או חדירה ואו תקלה כאמור באופן מוחלט ועל כן תמיד קיים סיכון של חדירה ואו תקלה למאגרי המידע של החברה, לרבות סיכון לביצוע פעולות בשם המשתמש, שלא בהסכמתו. לאור האמור, מובהר בזאת, והנך מסכים כי החברה אינה אחראית, ולא תהיה אחראית לאיזה מהאמור, וכי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או נגד מי מטעמה עקב פגיעות ו/או חדירות ואו תקלות כאמור.

 1. קישורים

 

באתר ישנם קישורים (Hyperlinks) לאתרים אחרים ברשת האינטרנט. קישורים אלה נועדו לנוחיותו של המשתמש בלבד, ואין להתייחס להופעתם של איזה מהקישורים באתר כאל המלצה של החברה לעשות בהם שימוש, או כלקיחת אחריות כלשהי של החברה לגבי תוכנו של האתר אליו מוביל קישור כאמור ו/או של הקישור עצמו. מובהר כי השימוש באיזה מהקישורים המופיעים באתר הינו באחריותו הבלעדית של המשתמש.

 1. אחריות המשתמש והתחייבויותיו

5.1     המשתמש מתחייב כי בעשותו שימוש באתר ובשירותים המסופקים באמצעות האתר, יפעל בתום לב, בהתאם להוראות כל דין.

5.2     מבלי לגרוע מהאמור לעיל, המשתמש מתחייב שלא לשדר ו/או לשלוח דרך האתר ו/או שרתיו כל מידע שהוא יודע שאינו נכון ו/או אשר עשוי לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים בצורה כלשהי ו/או אשר עשוי לגרום נזק כלשהו, לרבות הטענה, שליחה או שידור של כל סוג של וירוס מחשב, הפצת דואר זבל (spam) או כל דואר אחר דרך שרתי האתר.

5.3     המשתמש אחראי לשמור על סודיות פרטי ההתחברות, ולא לאפשר לצד שלישי כלשהו לעשות שימוש בפרטי ההתחברות של המשתמש. במידה ופרטי ההתחברות נחשפו בפני צד ג’ כלשהו, או שיצאו מרשותו של המשתמש, המשתמש יודיע על כך לחברה מיד לאחר היוודע לו על כך.

5.4     המשתמש אחראי לכל הפעולות אותן יבצע תוך השימוש באתר.

 1. קנין רוחני

 

האתר, התכנים הכלולים בו, הדפים והדו”חות השונים שבאתר, התוכנה, והקניין הרוחני הקשור בהם, לרבות זכויות היוצרים בגינם, הינם רכושה הבלעדי של החברה, למעט קישורים ותכנים כאמור אשר נמצאים בבעלותם של צדדים שלישיים, והמשתמש מתחייב כי לא יעשה כל שינוי, עיבוד, התאמה, מתן רישיון משנה, תרגום, מכירה, ביצוע פעולות של הנדסה חוזרת, פירוק או הרכבה מחדש של כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר ו/או את הדפים והדו”חות השונים באתר ו/או את התוכנה ו/או כל פעולה אחרת העלולה לפגוע בכל דרך שהיא בזכות יוצרים, סימני מסחר או כל זכות קניינית אחרת הקשורה באתר ו/או בדפים ובדו”חות השונים באתר ו/או בתוכנה ו/או כל פעולה אחרת אשר לא הורשתה במפורש על ידי החברה, וכן כי לא יעשה כל פעולה כאמור ביחס לחומרה ו/או תוכנות אחרות בהן עושה החברה שימוש.

 1. כשרות לבצע רכישות באתר

רק המשתמשים העונים על כל התנאים המצטברים הבאים, יהיו זכאים לבצע רכישות באתר:
7.1המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה בן לא פחות מ-18.
7.2 המשתמש ומבצע הרכישות באתר יהיה כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות.
7.3 ברכישות שתבוצענה באמצעות כרטיס אשראי, תידרש הסכמת בעל הכרטיס לבצע באמצעותו רכישות באתר.
7.4 משתמשים שהינם קטינים ומתחת לגיל 18 ו/או אינם רשאים לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, נדרשים ליידע את הוריהם ו/או את האפוטרופוסים החוקיים שלהם (להלן: “ההורים”) בדבר הוראות תקנון זה ולקבל את אישורם לשימוש באתר ולביצוע פעילות מכל סוג שהיא, במסגרת האתר. האחריות ו/או הפיקוח אודות יידוע הקטינים המעוניינים לגלוש באתר בדבר התקנון ולפעול על-פי תנאי תקנון זה, חלה על ההורים בלבד. כל פעילות אשר תבוצע באתר על-ידי קטין/ה מהווה הסכמה של ההורים לאמור בתקנון זה.
7.5 לחברה שמורה הזכות למנוע ו/או לבטל רכישות שבוצעו על ידי משתמשים באתר, שהתנהגותם מפרה את תנאי תקנון זה ו/או פוגעת בהתנהלותו או הפעלתו התקין של האתר ואינה הולמת.

 1. שירותים ושימושים באתר

8.1 בכפוף לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות, באפשרות המשתמש להירשם לניוזלטר של החברה, לקבל מידע על הנחות, מבצעים ושירותים נוספים מהחברה, לצפות במוצרים באתר, ליצור סל קניות וכן לרכוש מוצרים. המשתמשים יכולים לשתף מידע המוצג באתר באמצעות רשתות חברתיות או באמצעות דואר-אלקטרוני וואטס-אפ. כל משתמש מצהיר ומאשר כי ישתף את תוכן האתר בהתאם לתקנון זה ורק באמצעות רשתות חברתיות ו/או דואר אלקטרוני ו/או חשבון וואטסאפ אשר רשום על שמו ואשר יש לו זכות שימוש בו
8.2 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי תוכן אשר שיתף אינו פרטי וצדדים שלישיים לרבות החברה יכולים לעשות שימוש בתוכן זה.
8.3 המשתמש מצהיר כי ידוע לו כי החברה תהא רשאית להשתמש בשמו ו/או בתוכן שפרסם המשתמש בקשר עם החברה ו/או האתר.
8.4 החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה לשנות ולעדכן את רשימת התכנים ו/או השירותים ו/או המוצרים באתר, מבנה האתר, מראהו ועיצובו, ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות כל היבט אחר הכרוך באתר או בניהול התכנים והשירותים בו ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה בגין השינויים ו/או העדכונים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו (אם יתרחשו) כתוצאה מכך. שימוש באתר לאחר שינוי כלשהו באתר מהווה את הסכמת המשתמש לתנאי האתר /או התקנון ,כפי ששונו.כמו גם החברה שומרת על זכותה הבלעדית והמלאה להסיר את האתר מהרשת ו/או לחסום גישה לאתר – כולו או חלקו ללא כל הודעה מוקדמת. פעולות אלו עשויות להיות מלוות במחיקת המידע בו, בחלקו או במלואו.

 1. רכישת מוצרים באתר

9.1 משתמש העומד בתנאי הכשרות המצוינים בסעיף 7, יוכל לרכוש מוצרים באמצעות האתר (“הלקוח”).
9.2 רכישת המוצרים והתשלום בעדם (“ההזמנה”), יתבצעו לאחר שהלקוח בחר מוצר אחד או יותר והוסיף אותם לעגלת הקניות.
9.3 לאחר בחירת המוצרים המבוקשים, הלקוח יעבור לצ’ק אאוט מאובטח בו יתבקש למלא את פרטיו האישיים המדויקים כדוגמת שם פרטי ומשפחה, דוא”ל, מספר טלפון, כתובת כולל מיקוד, מס’ ת.ז. אמצעי תשלום ועוד כפי שיעודכן מפעל לפעם על ידי החברה.
9.4 לאחר מילוי כל הפרטים יועבר הלקוח ל”תשלום מאובטח” בו יידרש למלא את פרטי כרטיס האשראי שלו. אמצעי התשלום באמצעותם ניתן לבצע הזמנה דרך האתר הם כרטיסי אשראי בלבד.
9.5 לא תתאפשר ביצוע ההזמנה באתר ללא מילוי פרטים מלאים ונכונים.
9.6 בתשלום בכרטיס אשראי, החברה לא תשמור את כל נתוני אמצעי התשלום במערכותיה.
9.7 לאחר הזנת הפרטים בטופס ההזמנה ולחיצה על כפתור “אשר”/”רכישה”/ “תשלום”, המערכת תאמת פרטי כרטיס האשראי באמצעות חברת הסליקה.
 אם ההזמנה תידחה על ידי חברת האשראי, יקבל הלקוח הודעה מתאימה וההזמנה לא תתבצע. כמו כן, במקרה כזה, החברה לא תהיה מחויבת כלפי הלקוח בשום דרך.
9.8 אם ההזמנה תאושר, ולאחר וידוא החברה כי המוצר קיים במלאי, יקבל הלקוח דוא”ל לכתובת שהזין בטופס ההזמנה והודעה זו תהווה “אישור הזמנה”. מובהר, כי החברה אינה מחויבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או המוצרים ו/או הצבעים המופיעים באתר. עוד מובהר, כי במידה שישנו מוצר אחד במלאי מדגם מסוים, ושני לקוחות במקביל ממלאים טופס הזמנה, הראשון מבניהם אשר עסקתו תאושר על ידי חברת התשלום והראשון שיקבל הודעת דוא”ל על אישור הזמנה, יהיה בעל הקדימות.
9.9 החברה תהיה רשאית לא לאשר הזמנה גם לאחר אישור תשלום בגינה, אם המוצר אינו קיים במלאי או אזל בין ביצוע ההזמנה לאישורה (והלקוח לא יחויב), וללקוח לא תהיה כל טענה כלפי החברה בגין כך.
9.10 לחברה שמורה הזכות לעדכן את מחירי המוצרים, המבצעים ועלויות המשלוח באתר מעת לעת, וללא צורך בהודעה מוקדמת, וכן להפסיק מבצעים, הטבות והנחות באתר, לשנותם או להחליפם גם כן ללא הודעה. המחיר שישולם על ידי הלקוח עבור ההזמנה והמשלוח, יהיה המחיר המעודכן באתר בעת ביצוע ההזמנה, לרבות במקרה בו המחיר/העלות השתנה או התעדכן בזמן שבין מועד מילוי טופס ההזמנה ו/או הוספת פריט לסל הקניות באתר, לבין מועד קליטת התשלום וקבלת אישור חברת האשראי.
9.11 מובהר כי החברה אינה ממתחייבת כי מחירי המוצרים באתר יהיו זהים למחיריהם בחנויות סניפי הרשת, ואין לראות במחירי המוצרים באתר כהתחייבות החברה לספק את המוצרים באותם מחירים גם ברשת.
9.12מחיר המוצרים באתר הינו בשקלים חדשים, כולל מע”מ ואינו כולל דמי משלוח.

 1. אספקת והובלת המוצרים

10.1 לאחר אישור ההזמנה, החברה תספק את ההזמנה לכתובת שהוזנה על ידי הלקוח וזאת תוך 7 ימי עסקים. הזמנה שתבוצע לאחר השעה 12:00 בצהריים תיחשב כיום עסקים הבא וההזמנה תיכלל ביום העסקים הבא.
10.2 בזמן ביצוע המשלוח, תישלח ללקוח הודעת דוא”ל או SMS המודיעה על יציאת ההזמנה עם מספר מעכב. הלקוח יוכל לעקוב אחר המשלוח באתר דואר ישראל “דואר שליחים”.
10.3 אם ההזמנה לא הגיעה ללקוח מסיבה הקשורה בלקוח, לרבות, עקב מסירת פרטים שגויים, אי נוכחות הלקוח בעת הגעת המשלוח לביתו בשעה היעודה או סירוב לקבל את המשלוח, יחויב הלקוח בעלות דמי המשלוח ודמי הטיפול בגין המשלוח.
10.4 החברה ו/או חברת ההפצה, יהיו רשאיות לסרב לספק הזמנה לאזורים מוגבלי גישה ביטחונית. במקרה כזה, יתואם אופן קבלת ההזמנה טלפונית מול הלקוח ומשך זמן האספקה יהיה עד 10 ימי עסקים.

 1. שירות לקוחות

11.1  בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר האינטרנט, לפרטים נוספים או לתלונות בקשר לאתר, למוצרים הנמכרים בו, לפעילותו ולאופן ביצוע ההזמנות, יש לפנות בדוא”ל customerservice@gratiaecosmetics.com  ולציין בכותרת הפנייה “עבור שירות לקוחות” 

 1. ביטול הזמנה / החזרה / החלפה

12.1 הזמנות שנעשו באתר, תהיינה כפופות להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 ותקנותיו, ובמקרה של סתירה בין תקנון זה להוראות החוק, יגבר החוק.
12.2 למען הנוחות, להלן פירוט דרכי ביטול הזמנה ועילות הביטול:
12.3 ביטול הזמנה לפני מסירה ללקוח ועד לתיאום המשלוח – יתאפשר ביטול של ההזמנה כולה או חלקה באמצעות הודעה לחברה באמצעים המפורטים בסעיף 12.4 ככל שהביטול חוסה תחת עילות הביטול בחוק, ההזמנה תבוטל והודעה על כך תישלח ללקוח.
12.5 תוך 14 ימים לאחר קבלת הודעת אישור על ביטול ההזמנה, החברה תחזיר ללקוח את הסכום ששולם על ידו, כאשר אם הסכום שולם באמצעות כרטיס אשראי, ינוכו דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר ההזמנה או חלקה שבוטל.
12.6ביטול הזמנה לאחר מסירתה ללקוח – לאחר אספקת ההזמנה ללקוח, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה, כולה או חלקה, תוך 14 יום ממועד אספקתה, באמצעות הודעה לחברה באמצעים המפורטים בתקנון זה ראה “משלוחים והחזרות” ובלבד שהפריט יהיה שלם ותקין ומבלי שנעשה בו שימוש, והוא באריזתו המקורית.
12.7 באם חלפו 14 יום ממועד אספקת ההזמנה, ולא התקבלה הודעת ביטול, ביטולה לא יתאפשר.
12.8ביטול או החלפה של מוצר כתוצאה מפגם או אי התאמה לפרטים המופיעים באתר:
12.9 עם קבלת המוצר, על הלקוח חלה החובה לבדוק אותו ובמידה והמוצר פגום או שאינו תואם לתיאור המוצר באתר האינטרנט, על הלקוח לפנות לשירות הלקוחות של החברה בתוך 14 ימים מקבלת המוצר. לחברה שיקול דעת בלעדי לקבוע האם המוצר פגום, וככל שתחליט שכך, תחליף את המוצר במוצר אחר לבחירות הלקוח או תבטל את רכישתו.
12.10ביקש הלקוח לבטל את ההזמנה מחמת אי התאמה, יחזיר הלקוח את המוצר לחברה, לא יאוחר מ-14 יום ממועד ההודעה על רצונו לבטל. עם השבת המוצר במועד הקצוב, וכפוף לכך שהמוצר אינו פגום בכל צורה שהיא, תישלח ללקוח הודעת דוא”ל המאשרת את ביטול העסקה, והחברה תשיב ללקוח את כספו.
12.11 קנית, התחרטת? אין בעיה. אפשר להחזיר או להחליף פריט שנרכש באתר תוך 14 יום מקבלת המוצר בצרוף מספר הזמנה וזאת בתנאי שלא נעשה בו כל שימוש, לא נגרם לו נזק, הוא ארוז באריזתו המקורית. החלפה מעוניינת להחליף פריט שהזמנת בפריט אחר? אין בעיה, המשלוח עם שליח ללא עלות. תוכלי לפנות לשירות הלקוחות שלנו במייל customerservice@gratiaecosmetics.comn  . מעוניינת להחזיר פריט ולקבל זיכוי כספי? תוכלי לפנות לשירות הלקוחות שלנו ולתאם שליח שיאסוף ממך את הפריט שברצונך להחזיר במחיר סמלי של 20 ש”ח. לחלופין, באפשרותך לבצע את ההחזרה באחת מחנויות גרטייה לאחר תיאום עם שירות הלקוחות שלנו.

 12.12מוסכם כי החברה תהא רשאית לבטל את הזמנת הלקוח, על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט מכל סיבה שהיא ובכל מקרה בו נבצר מהחברה לספק את המוצרים; נבצר מהחברה לנהל או להפעיל את האתר עקב תקלה טכנית; נפלה טעות סופר בתיאורי המוצרים המוצגים באתר, לרבות במחירו, כוח עליון, מגיפה, בכל מקרה בו נבצר מהחברה לעמוד התחייבות אחרת שלה על פי תקנון זה.
12.13בכל מקרה מהמקרים המפורטים לעיל, בו נבצר מהחברה לספק את המוצר ללקוח, תישלח ללקוח הודעת ביטול הזמנה והתמורה תוחזר ללקוח בתוך 14 ימים ממתן ההודעה, והלקוח מוותר על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין כלפי החברה.

 1. הגבלת אחריות

13.1 החברה עושה את מירב המאמצים כדי לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה מידע שלם ומדויק, אך עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות אשר החברה לא תישא באחריות כלשהי הנובעת מהם או קשורה אליהם. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך המוצר הנרכש וכן בכל נזק שאינו ישיר.
13.2 החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק מכל מין וסוג שהוא, ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או ללקוח ו/או לצד ג’, כתוצאה משימוש ו/או הזמנה באמצעות האתר – תהא עילת התביעה אשר תהא – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
13.3 טעות סופר בתיאור בו נראה המוצר וכן תמונות המוצרים לא יחייבו את החברה. התמונות הינם לצורך המחשה בלבד, והלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בעניין זה.
13.4 בכפוף לכל דין, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שהזין הלקוח במהלך פעולת ביצוע ההזמנה יאבד או יגיע לגורם כלשהו שאינו החברה ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
13.5 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של הזמנה, שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטת החברה, לרבות שביתות, אסונות טבע וכ”ד, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות ברשת האינטרנט.

 1. פרטיות משתמש וסודיות נתונים

14.1 החברה תהיה רשאית לשנות, מעת לעת, את מדיניות הפרטיות בתקנון זה, ובכפוף לכל דין. המידע שמוסר הלקוח בטופס ההזמנה הוא מידע שהלקוח מוסר בהסכמתו ומרצונו החופשי, ומסירתו מהווה ומעידה על הסמכת הלקוח למסירת הפרטים לחברה, על מנת לאפשר הזמנת ואספקת המוצרים.
14.2 החברה לא תעשה שימוש במידע ללא הרשאת הלקוח אלא אם הדבר נדרש או מותר על פי כל דין או על מנת למנוע שימוש לרעה במידע, אשר יהיה נגיש רק לעובדי החברה ו/או מי מטעמה, לצורך מתן השירות ללקוח ואספקת ההזמנה ליעד, ובכפוף לאמור בתקנון זה ובמדיניות הפרטיות של החברה.
14.3 המידע והפרטים שייאספו לגבי הלקוח במהלך השימוש באתר, יישמרו במאגר המידע של החברה. השימוש באתר מהווה את הסכמת המשתמש שפרטיו יישמרו וינוהלו במאגר המידע של החברה.
14.4 המידע שבמאגר ישמש – בהתאם להוראות מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – למטרות המפורטות להלן:
לאפשר ביצוע הזמנות באתר; לזיהוי הלקוח במהלך כניסות חוזרות לאתר; לשיפור השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה, ליצירת שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים; לאפשר למשתמשים להתאים את השירותים באתר להעדפותיה; ליצירת קשר של החברה עם הלקוח ומשלוח, בדואר אלקטרוני, מידע בדבר שירותיה ומוצריה של החברה, סקרים ושאלונים, כמו גם מידע פרסומי ומידע בקשר עם מוצרים ושירותים של אחרים. מידע כזה ישוגר אל הלקוח בהתאם להסכמה מפורשת שנתן הלקוח לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל עת אחרת. הלקוח יכול לבטל את הסכמתו בכל עת ולחדול מקבלת פניות וחומר פרסומי מהנהלת האתר או משירות לקוחות. מובהר כי הסכמה למדיניות פרטיות זו מהווה הסכמה לצורך הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושירותים), התשמ”ב-1982; ליצירת הקשר עם הלקוח במידת הצורך; לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה את הלקוח באופן אישי; לכל מטרה אחרת, המפורטת בתקנון האתר.
14.5 החברה עושה את מירב המאמצים כדי להבטיח אבטחה נאותה של האתר, התקשורת המתבצעת בו ואת המידע המועבר, ולשם כך, נעזרת באמצעי אבטחה ארגוניים וטכנולוגיים, למניעת ניצול, אבדן, הרס או גישה על ידי בלתי מורשים.
14.6 פרטי כרטיסי האשראי אשר נסלקים באתר מוצפנים על פי התקן, וההתקשרות בין מחשבי הלקוח והחברה מאובטחת באמצעי ההצפנה המקובלים, בהתאם לתקנים הנהוגים.
14.7 האתר ורכיבי התכנה והחומרה הקשורים לתפקודו ולפועלו, מוגנים ומעודכנים באופן שוטף כדי להגן על האתר ועל תוכנו מפני חדירות, פרצות והאזנות בלתי מורשות, על ידי וירוסים או תוכנות זדוניות אחרות, שיוצאות להם גרסאות חדשות מפעם לפעם.
14.8 בעוד שהמערכות לאבטחת המידע בהן משתמשת החברה מצמצמות את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי החברה, אין בהן בטחון מוחלט. לכן, החברה לא מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
14.9 הלקוח נותן הסכמתו, בשימוש באתר ובגלישה בו, לכך שפעולותיו יתועדו באופן אוטומטי וממוחשב, לצרכי בקרת החברה והתייעלות ניהולית ושיווקית מול משתמשי האתר.
14.10 לקוח שיבחר להירשם במסגרת הליך ההרשמה יידרש למלא שם משתמש וסיסמא לזיהוי בעת ביקורים הבאים באתר. הלקוח אחראי לשמור על סודיות שם המשתמש והסיסמא ולא להעבירם לאחר על מנת למנוע שימוש לרעה. החברה תוכל לקבוע להחיל אמצעי זיהוי אחרים ו/או נוספים.
14.11 המידע הנמסר לחברה, לא יועבר לצדדי ג’ אלא למטרות הבאות או במקרים הבאים: לצורך הזמנה ואספקת המוצרים; אם הלקוח הפר את תנאי השימוש והרכישה באתר, או יבצע ו/או ינסה לבצע באמצעות האתר פעולות בלתי חוקיות; בכל מחלוקת, תביעה, דרישה או הליך משפטי, ככל שיתקיימו, בין הלקוח לחברה.
14.12 בנוסף, החברה תהיה רשאית להעביר את פרטי הלקוח והמידע שנאסף לגביו במסגרת שימושו באתר, לחברות אחרות הקשורות לחברה. לרבות, חברות-אם, חברות בנות, חברות אחיות, ובלבד ששימושן במידע זה, ייעשה בהתאם לתקנון ולמדיניות פרטיות זו.
14.13 החברה לא תהיה מוגבלת ממסירת ושיתוף מידע לגבי משתמשים שהוא מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי, עם חברות אחרות כאמור לעיל, וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד ג’, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכך שהמידע שייחשף ושיתוף, לא יחשוף ביודעין או בכוונה, בפני צדדי ג’ אלה, את זהות הלקוחות והמשתמשים, ללא הסכמתם המפורשת.
14.14 החברה עושה שימוש בכלים שונים לצורך פרסום, ניתוח ואיסוף נתונים ושיפור חוויית הלקוח בשימושו באתר, כדוגמת: remarketing, AdWords, google analytics ו  ppcכמו כן עושה החברה שימוש בשירותיהם של חברות כגון Facebook ו google  לצורך הצגת מודעות של החברה באינטרנט.
14.15באתר זה נעשה שימוש בקבצי “עוגיות” “cookies ” וטכנולוגיות דומות, לצורך תפעול שוטף ותקין, לאיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפות אישיות של הלקוח ולצרכי אבטחת מידע ולאפשר חוויית משתמש נוחה וקלה יותר.
14.16 בעת ביקור חוזר באתר, קבצי Cookies מאפשרים לאתר לזהות את הדפדפן של המשתמש. קבצי Cookies עשויים להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפות המשתמש ופעילות שביצע המשתמש באתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה משתמשת בקבצים מסוג Persistent Cookiesאשר מסייעים לחברה לשמור את מאפייני האתר והעדפות המשתמש בעת גלישה באתר; Session Cookies שיישארו באופן זמני במכשיר המשתמש עד תום הגלישה באתר; וכןThird Party Cookies אשר מקורם בצד ג’ שאינו החברה והמאפשרים לחברה לתפעל את האתר, לרבות Facebook Pixel המאפשר לזהות את מקור גלישה לאתר, בכפוף למדיניות פרטיות זו ומדיניות הפרטיות של Facebook. לאחר תום הגלישה באתר, קבצים אלו יישארו במכשיר המשתמש למשך תקופה או עד אשר ימחקו על ידי המשתמש.
14.17 החברה אינה מחייבת את המשתמש לקבל Cookies, ובאפשרות המשתמש להימנע מקבלתם בכל עת, וכן לחסום או למחוק את קבצי ה-Cookies, וזאת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן, כך שידחה את כל קבצי ה-Cookies או שיודיע למשתמש כאשר קובץ כזה נשלח אל המכשיר.
14.18 חלק מהעוגיות יימחקו עם סגירת הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש.
14.19 קבצי העוגיות מכילים מידע כמו הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. בנוסף, קבצי ה”עוגיות” מאפשרים שימוש נוח יותר באתר, ומייתרים את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חדש באתר, ככל שיש צורך ברישום מוקדם.
14.20 המידע ב”עוגיות” הוא מידע מוצפן והחברה נוקטת בצעדים להבטחת סודיות המידע הזה. המשתמש רשאי לבטל הסכמתו לשיתוף צדדי ג’ כמו גוגל ופייס-בוק במידע זה ולנתק את הקשר בין האתר לאתרים אחרים באמצעות שינוי בהגדרות של גוגל או פייס-בוק או צד ג’ אחר מסוג זה, או באמצעות כניסה לדף ההצטרפות של המפרסם.
14.21 משתמש המבקש למנוע שימוש בקבצי “עוגיות” או שמירתן במחשבו בעת שימושו באתר, יכול לשנות את הגדרות הדפדפן במחשבו או למחוק את ה”עוגיות” בתום כל שימוש באתר ממחשבו.  
14.22 החברה רשאית לאפשר לצדדים שלישיים לפרסם באתר ו/או לנהל את הפרסום באתר.
14.23 על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהוסמך כדין בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אם משתמש מצא כי המידע הנשמר במאגר המידע הוא מידע חסר, שגוי, או אינו ברור ומעודכן, הוא רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע, לעדכנו או למחוק אותו. סירבה החברה לבקשת המשתמש, תפעל על פי התקנות. למידע נוסף נא לעיין בחוק הגנת הפרטיות

 1. העדר אחריות החברה

החברה לא תישא בכל מקרה באחריות כלשהי לנזקים ו/או הפסדים כלשהם אשר נגרמו למשתמשים ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהאתר ו/או מהשימוש בו.

 1. הפסקת השירותים

16.1     המשתמש יכול להפסיק את קבלת השירותים באמצעות הודעה בכתב לחברה ב customerservice@gratiaecsometics.com

16.2     החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את מתן השירותים ו/או להפסיק את הרשאתו של משתמש להיכנס לאתר, באופן זמני או קבוע, וללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כאמור טענה כלשהי בקשר עם הפסקה כאמור.

 1. דין חל וסמכות שיפוט

השימוש באתר ו/או בשירותים, וכל עניין הנובע מהם ו/או הקשור בהם יהיה כפוף לדין הישראלי בלבד, וכל תביעה ו/או בקשה, העשויים להיות מוגשים בקשר עם תנאים משפטיים אלו ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בשירותים, יוגשו לבית משפט המוסמך בתל-אביב-יפו, לו תהיה הסמכות הייחודית והבלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה כאמור, ונשללת הסמכות מכל בית משפט אחר

NEWSLETTER

You may also like

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vitae est sollicitudin, tempus libero et, accumsan felis. Fusce dictum dignissim dui, id tincidunt lacus cursus sed.

GET THE LOOK

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum vitae est sollicitudin, tempus libero et, accumsan felis. Fusce dictum dignissim dui, id tincidunt lacus cursus sed.